Cryo-Save logo CryoSave

Трошоци и надоместоци

НАШАTA ПОНУДА - CryoCord

Вкупната цена на нашата услуга за зачувување на матични клетки од крв од папочна врвца, CryoCord изнесува 1.750 евра и вклучува колекција, транспорт, процесирање на примерокот и зачувување во времетраење од првите 20 години.

НАШАTA ПОНУДА - CryoCord+

Вкупната цена на нашата услуга за зачувување на матични клетки од крв од папочна врвца, CryoCord+ изнесува 2.200 евра и вклучува колекција, транспорт, процесирање на примерокот и зачувување во времетраење од првите 20 години.
 • ПРЕТПЛАТА

  Иницијален депозит во висина од 150 евра како претплата се плаќа пред раѓањето на детето. По извршено плаќање и потпишување на договор, ќе добиете сет за колекција.
 • ПЛАЌАЊЕ НА ЦЕЛОСНАТА УСЛУГА

  По породувањето и потврда за успешно зачувување на матичните клетки, ќе добиете фактура на износ од 1.600 евра.

  Вкупната цена вклучува административни трошоци, сет за колекција, обработка на примерокот, негово тестирање, криопрезервација и зачувување во времетраење од 20 години.

 • ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

  Дополнителни трошоци може да бидат наплатени доколку е потребно да се спроведат дополнителни тестирања, на пр. доколку има абнормални резултати од лабораториски тестови или доколку локалните или интернационалните регулативи го бараат тоа (на пр. евентуално спроведување на тестирања на крвта од мајката).
 • РЕФУНДИРАЊЕ

  Во случај кога нема доволно матични клетки во примерокот или Cryo-Save не е во состојба да издвои матични клетки од примерокот, чувањето нема да се изврши и клиентот нема да има натамошна обврска да плати надомест на Cryo-Save. Надоместот за претплата од 150,00 евра не се рефундира во ниеден случај.
 • СПЕЦИЈАЛНИ ПОПУСТИ

  1. Попуст за лојалност во висина од 150 евра се одобрува на претходен клиент за чување на матични клетки на следното новородено дете.
  2. Во случај на близнаци, клиентот добива 50% попуст на плаќањето за услугата за второто дете.

  Комбинација на овие два попуста не е можно.

 • ПО 20 ГОДИНИ

  По 20 години Вие може да одлучите да го продолжите чувањето на матичните клетки во Cryo-Save. Продолжувањето на чувањето по поминувањето на првичниот период ќе се наплати по пазарната цена валидна во тој период. Во моментов ние можеме да дадеме само приближна проценка на очекуваната цена за продолжувањето. Денес, ние сметаме дека годишната цена би изнесувала околу 40 Евра (во локална валута). Давање на прецизна цена за продолжување на чувањето по 20 години е невозможно, со оглед на тоа што истото зависи од многу фактори, како на пример: нови регулативи, техники на чување, инфлација и/или чинење на материјалите, персонал, постројки и потребна опрема.
  Опции за плаќање
 • ПРЕТПЛАТА

  Иницијален депозит во висина од 150 евра како претплата се плаќа пред раѓањето на детето. По извршено плаќање и потпишување на договор, ќе добиете сет за колекција.
 • ПЛАЌАЊЕ НА ЦЕЛОСНАТА УСЛУГА

  По породувањето и потврда за успешно зачувување на матичните клетки, ќе добиете фактура на износ од 2.050 евра.

  Вкупната цена вклучува административни трошоци, сет за колекција, обработка на примерокот, негово тестирање, криопрезервација и зачувување во времетраење од 20 години.

 • ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ

  Дополнителни трошоци може да бидат наплатени доколку е потребно да се спроведат дополнителни тестирања, на пр. доколку има абнормални резултати од лабораториски тестови или доколку локалните или интернационалните регулативи го бараат тоа (на пр. евентуално спроведување на тестирања на крвта од мајката).
 • РЕФУНДИРАЊЕ

  Во случај кога нема доволно матични клетки во примерокот или Cryo-Save не е во состојба да издвои матични клетки од примерокот, чувањето нема да се изврши и клиентот нема да има натамошна обврска да плати надомест на Cryo-Save. Надоместот за претплата од 150,00 евра не се рефундира во ниеден случај.
 • СПЕЦИЈАЛНИ ПОПУСТИ

  1. Попуст за лојалност во висина од 150 евра се одобрува на претходен клиент за чување на матични клетки на следното новородено дете.
  2. Во случај на близнаци, клиентот добива 50% попуст на плаќањето за услугата за второто дете.

  Комбинација на овие два попуста не е можно.

 • ПО 20 ГОДИНИ

  По 20 години Вие може да одлучите да го продолжите чувањето на матичните клетки во Cryo-Save. Продолжувањето на чувањето по поминувањето на првичниот период ќе се наплати по пазарната цена валидна во тој период. Во моментов ние можеме да дадеме само приближна проценка на очекуваната цена за продолжувањето. Денес, ние сметаме дека годишната цена би изнесувала околу 40 Евра (во локална валута). Давање на прецизна цена за продолжување на чувањето по 20 години е невозможно, со оглед на тоа што истото зависи од многу фактори, како на пример: нови регулативи, техники на чување, инфлација и/или чинење на материјалите, персонал, постројки и потребна опрема.
  Опции за плаќање